HOT 2020

Organizers

Jun Zhou

Griffith University,
Australia

Fengchao Xiong

Nanjing University of Science and Technology,
China

Jocelyn Chanussot

Grenoble Institute of Technology,
France

Wouter Charle

IMEC,
Belgium

Winners

Zhenqi Liu, Xinyu Wang, Meng Shu, Guanzhong Li, Ziying Liu and Yanfei Zhong

Zhuanfeng Li, Xinhai Ye, Fengchao Xiong, Jianfeng Lu, Jun Zhou and Yuntao Qian

Dataset and Source Code Links

Dataset Link: the dataset can be accessed via Google Drive or Baidu YunPan Access code: n616

Evaluation code: Evaluation.zip

2D image to hyperspectral cube conversion code: X2Cube.zip

Python code for X2Cube and Evaluation HyperTools.py

Testing Dataset

Dataset Link: the dataset can be accessed via Google Drive or Baidu YunPan Access code: 1234