HOT 2023

Organizers

Jun Zhou

Griffith University,
Australia

Fengchao Xiong

Nanjing University of Science and Technology,
China

Hiep Quang Luong

Gent University,
Belgium

Mina Zahiri

IMEC,
Belgium

Wouter Charle

IMEC,
Belgium

Yanfei Zhong

Wuhan University,
China

Pedram Ghamisi

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf,
Germany

Jocelyn Chanussot

Grenoble Institute of Technology,
France

Winners

Ye Wang, Yuheng Liu, Mingyang Ma, Yuru Su and Shaohui Mei

Hongjiao Liu, Jiayue He, Jinpeng Wang, Nan Su, Chunhui Zhao, Yiming Yan, Shou Feng, Ze Liu, Jianfei Liu and Zilong Zhao

Simiao Lai, Dong Wang and Huchuan Lu

Dataset and Source Code Links

Dataset Link: the dataset can be accessed via Google Drive or Baidu YunPan Access code: n616

Evaluation code: Evaluation.zip

2D image to hyperspectral cube conversion code: X2Cube.zip

Python code for X2Cube and Evaluation HyperTools.py

Testing Dataset

Dataset Link: the dataset can be accessed via Google Drive or Baidu YunPan Access code: 1234